พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

๒๘ กรกฎาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ทรงพระเจริญ

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระราชดำรัสและพระราโชวาท
พระราชดำรัสและพระราโชวาท

พระราชดำรัสและพระราโชวาท พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

พระราชดำรัสและพระราโชวาท
ส.ค.ส. พระราชทาน

ส.ค.ส. พระราชทาน เนื่องในวันปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๐

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวพระราชพิธีบรมราชาภิเษก