พระบาทสมเด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
พระราชกรณียกิจ
พระราชกรณียกิจ

พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐

พระบาทสมเด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
พระราชดำรัสและพระราโชวาท
พระราชดำรัสและพระราโชวาท

พระราชดำรัสและพระราโชวาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐

พระราชดำรัสและพระราโชวาท
ส.ค.ส. พระราชทาน

ส.ค.ส. พระราชทาน เนื่องในวันปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๐

พระบาทสมเด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
พระบรมฉายาลักษณ์
พระบรมฉายาลักษณ์

พระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐

ราชวงศ์จักรี
 • พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

  รัชกาลที่ ๑

 • พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

  รัชกาลที่ ๒

 • พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

  รัชกาลที่ ๓

 • พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

  รัชกาลที่ ๔

 • พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

  รัชกาลที่ ๕

 • พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

  รัชกาลที่ ๖

 • พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

  รัชกาลที่ ๗

 • พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

  รัชกาลที่ ๘

 • พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  รัชกาลที่ ๙

 • พระบาทสมเด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

  รัชกาลที่ ๑๐