พระราชดำรัส
พระราชดำรัสและพระราโชวาท

พระราชดำรัส สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชดำรัสแก่ราษฎร องค์กร และคณะบุคคลต่าง ๆ ดังนี้

← กลับไปหน้าแรก