พระราชดำรัส
พระราชดำรัสและพระราโชวาท

พระราชดำรัส สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐

“ขออวยพรให้ทุกท่านมีกำลังกายกำลังใจและกำลังปัญญา ตลอดจนขวัญและความสุขเพื่อปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศและประชาชน ซึ่งถ้าปฏิบัติได้ดีมีความตั้งใจ มีความขันติ มีความอดทน ตลอดจนมีความกระตือรือร้นที่จะศึกษาปัญหาและแก้ปัญหาก็จะได้ผลต่อประเทศ

และเป็นบุญเป็นกุศลที่ท่านได้ทำให้กับตนเองด้วย เพราะว่าการปฏิบัติงานนั้นไม่ว่าจะปฏิบัติงานใดย่อมมีปัญหา ย่อมมีอุปสรรค ซึ่งปัญหาและอุปสรรคนั้น คือบททดสอบ และบททดสอบอันนี้จะเป็นบทเรียน และจะเป็นสิ่งที่เพิ่มความสามารถให้กับท่าน มีอะไรก็ปรึกษากัน หาข้อมูลที่ถูกต้อง และก็ปฏิบัติด้วยความรอบคอบให้สมกับสถานการณ์และเหตุผล

ก็ขอให้พรและขอพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงคุ้มครอง ได้ทรงชี้แนะ และปกปักรักษาพวกท่าน เพราะว่าตลอดระยะเวลา ๗๐ ปี ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ ได้ทรงปฏิบัติมามาก และหลายอย่างได้พระราชทานพระราชดำริ และพระราชทานแนวทางไว้

ก็ขอฝากให้ท่านได้ศึกษาพระราชดำริ ศึกษาวิเคราะห์ พระราชปณิธาน และศึกษาพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ที่ทรงปฏิบัติมา อันนี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้เป็นสิริมงคลและเป็นยิ่งกับพระที่คุ้มครองพวกเรา การปฏิบัติตามหรือการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ หรือระลึกถึงพระราชดำริ หรือพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนี้จะเป็นพระ เป็นแสงสว่างที่คุ้มครองหรือแนะนำพวกเราต่อไป สุดท้ายก็ขอแสดงความปรารถนาดีด้วยตัวของข้าพเจ้าเอง และขอให้ทุกคนได้มีสติปัญญา มีกำลังใจ มีความสุขในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป”

พระราชดำรัส สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
พระราชทานแก่คณะรัฐมนตรีใหม่ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่
วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙