พระราโชวาท
พระราชดำรัสและพระราโชวาท

พระราโชวาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐

“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรและรางวัลของวชิราวุธวิทยาลัย ในวันนี้ขอชมเชยผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร ที่ได้ทำงานด้วยความตั้งใจจริง จนมีผลดีเป็นที่ประจักษ์ ทั้งขอแสดงความชื่นชมกับผู้สำเร็จการศึกษาและผู้ได้รับรางวัลทุกคน

ตามที่ได้รายงานให้ทราบว่า วชิราวุธวิทยาลัยได้ส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสศึกษาหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ นั้น น่าชื่นชมอย่างยิ่ง เพราะการเรียนรู้มิได้จำกัดอยู่เฉพาะในห้องเรียน แต่คนเรายังสามารถแสวงหาความรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ได้จากแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ อาทิ ค้นคว้าจากตำรับตำราและสื่อต่างๆ สอบถามจากผู้รู้ เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งสังเกตศึกษาทุกสิ่งรอบตัว ความรู้ที่ได้จากห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ทั้งนั้น ล้วนเป็นอุปการะอย่างสำคัญแก่การศึกษาต่อในขั้นสูง และการประกอบอาชีพการงานในอนาคต ทั้งยังอำนวยประโยชน์แก่การพัฒนาตนเองของแต่ละคน ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพพลเมืองของประเทศด้วย จึงขอให้นักเรียนทุกคนตั้งความมุ่งหมายไว้ให้หนักแน่น และตั้งใจให้จริง ที่จะสร้างเสริมเพิ่มพูนความรู้ให้ยิ่งกว้างขวางลึกซึ้งขึ้น โดยปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอจนตลอดชีวิตเพื่อความเจริญมั่นคงแท้จริงทั้งของตนเองและของชาติ

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออนุโมทนาในการที่ผู้ปกครอง และผู้ช่วยเหลือกิจการโรงเรียน ได้เอื้อเฟื้อเกื้อกูลแก่วชิราวุธวิทยาลัยโดยประการต่าง ๆ ทั้งขอให้ผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้มาร่วมงานในครั้งนี้ มีความผาสุกสวัสดีโดยทั่วกัน”

พระราโชวาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
พระราชทานในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรและรางวัลของวชิราวุธวิทยาลัย
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ วชิราวุธวิทยาลัย
วันจันทร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙