โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ยโสธร

โครงการในพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐

โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร เกิดขึ้นหลังจากที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และรัชกาลที่ ๑๐ เมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร บ้านคำน้ำสร้าง ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ทรงรับทราบถึงปัญหาความทุกข์ยากและการประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากทุกปีจนพื้นที่การเกษตรเสียหาย เส้นทางสัญจรถูกตัดขาด เมื่อถึงฤดูแล้งก็ไม่มีน้ำใช้เพียงพอในการอุปโภคและบริโภค

จากปัญหาดังกล่าว สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จึงพระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ด้วยการขุดลอกหนองอึ่ง พร้อมปรับปรุงดินและพื้นที่แห้งแล้งด้วยการปลูกป่าและหญ้าแฝก รวมถึงการฟื้นฟูสภาพป่าโดยรอบหนองอึ่งพื้นที่กว่า ๓,๐๐๖ ไร่ โดยให้ราษฎรได้เข้ามามีส่วนร่วมและช่วยกันพัฒนาพื้นที่

ภายหลังมีโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทำให้ผืนป่ามีความอุดมสมบูณ์ ราษฎรในพื้นที่สามารถพึ่งพาอาศัยป่าและได้ผลประโยชน์จากป่า มีรายได้จากการเก็บของป่าขาย อาทิ เก็บเห็ดโคน เห็ดเผาะ เห็ดระโงก เห็ดตะไค ไข่มดแดง
มันป่า เป็นต้น รวมถึงเกิดการแปรรูปอาหารจากป่าชุมชน ทำให้มีรายได้เลี้ยงตัวเองและเลี้ยงครอบครัว