พระบรมฉายาลักษณ์
พระบรมฉายาลักษณ์

พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

วันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ จำนวน ๙,๗๑๓ คน ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ในจำนวนนี้มีครูอาวุโสที่ได้รับเงินช่วยเหลือ จำนวน ๖๐ คน รวมเป็นเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท