พระบรมฉายาลักษณ์
พระบรมฉายาลักษณ์

พระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐

วันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ จำนวน ๙,๗๑๓ คน ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ในจำนวนนี้มีครูอาวุโสที่ได้รับเงินช่วยเหลือ จำนวน ๖๐ คน รวมเป็นเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท