พระบรมฉายาลักษณ์
พระบรมฉายาลักษณ์

พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

วันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงสวมเครื่องแบบทหารบก เสด็จฯ จังหวัดปัตตานี พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการทดสอบการอัญเชิญคัมภีร์อัลกรุอ่านระดับประเทศ ที่มัสยิดกลางปัตตานี ในการนี้ทรงทักทายประชาชน ที่มารับเสด็จด้วย