พระราโชวาท
พระราชดำรัสและพระราโชวาท

พระราโชวาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราโชวาทแก่ราษฎร องค์กร และคณะบุคคลต่าง ๆ ดังนี้

← กลับไปหน้าแรก