พระราโชวาท
พระราชดำรัสและพระราโชวาท

พระราโชวาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐

“บัณฑิตทั้งหลายกล่าวได้ว่าเป็นผู้คุ้นอยู่กับตำรา เพราะกว่าจะเรียนสำเร็จมาได้คงจะได้อ่านได้ใช้หนังสือตำรามามาก เรื่องการใช้ประโยชน์จากตำรานี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เคยทรงพระราชวิจารณ์ไว้ว่า การเรียนรู้ตำราอย่างเดียว โดยไม่ฝึกปฏิบัติด้วย ไม่เป็นการเพียงพอ เพราะการปฏิบัตินั้นเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้บุคคลสามารถทำงานได้จริง ๆ ทั้งยังเป็นเครื่องพิสูจน์ความถูกต้องของตำราด้วย ดังปรากฏอยู่เสมอ ๆ ว่า ความรู้ความเข้าใจที่ได้จากตำรามักไม่ตรงกับที่ได้จากการปฏิบัติ ต่อเมื่อได้เรียนตำราและลงมือปฏิบัติครบทั้งสองอย่างแล้ว ความรู้อันแจ้งชัดที่จะถือเป็นครูหรือเป็นแบบอย่างได้จึงจะเกิดขึ้น

ดังนั้น บัณฑิตผู้จะออกไปทำงานในหน้าที่การงานต่าง ๆ ต่อไป จึงควรทราบตระหนักในสาระของพระราชวิจารณ์ดังกล่าว แล้วน้อมนำไปเป็นหลักในการปฏิบัติงาน โดยถือว่าตำรากับการปฏิบัตินั้น เป็นสิ่งสำคัญทัดเทียมกัน กล่าวคือควรอาศัยตำราเป็นหลักปฏิบัติและอาศัยการปฏิบัติเป็นเครื่องสนับสนุนตำรา การงานที่ทำจักได้สำเร็จผลและได้ประโยชน์สมบูรณ์ตามเป้าหมาย”

พระราโชวาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง
ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕