พระราโชวาท
พระราชดำรัสและพระราโชวาท

พระราโชวาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐

“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏอีกวาระหนึ่ง ขอแสดงความชื่นชมกับทุกคนที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ

บัณฑิตเมื่อสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาแล้ว ย่อมมีความหวังตั้งใจอยู่ทั่วกัน ที่จะออกไปทำงานสร้างสรรค์ความสำเร็จ และความเจริญให้แก่ตนเองและส่วนรวมต่อไป แต่ท่านทั้งหลายคงจะทราบกันแล้วว่า ทุกวันนี้งานทุกประเภท ทุกระดับ มีการแข่งขันกันเพื่อความสำเร็จและความก้าวหน้าค่อนข้างสูง

การแข่งขันแม้จะมีอยู่มากมายหลายวิธี แต่ก็อาจกล่าวได้ว่ามีอยู่สองด้านด้วยกัน คือ ด้านสร้างสรรค์กับไม่สร้างสรรค์ ด้านสร้างสรรค์ หมายถึง การที่บุคคลพยายามฝึกฝนพัฒนาตนให้มีศักยภาพสูงขึ้น ไม่ว่าทางวิชาการ ความคิดอ่าน ความเฉลียวฉลาด หรือความมุ่งมั่นอดทน เพื่อนำมาใช้ต่อสู้แข่งขันกับการงานที่จะต้องมีมากขึ้น ยากขึ้น และใหญ่ขึ้น โดยลำดับ ส่วนด้านไม่สร้างสรรค์นั้น หมายถึง การที่บุคคลไม่พยายามพัฒนาตนเอง แต่กลับแสวงหาวิธีการที่ไม่บริสุทธิ์ ประกอบด้วยอุบายทุจริตต่าง ๆ มาใช้ทำงานแข่งขันกับผู้อื่น การแข่งขันอย่างนี้ ถึงจะทำให้ตัวเองก้าวหน้าไปได้บ้าง แต่มักก้าวไปไม่ได้ตลอด จะต้องประสบผลร้ายมิวันใดก็วันหนึ่ง วิธีการดังนั้น นอกจากตัวเอง จะเสื่อมเสียแล้ว ยังจะทำให้งานส่วนรวมได้รับความกระทบกระเทือนเสียหายไปด้วย จึงขอให้บัณฑิตได้นำไปคิดพิจารณาด้วยปัญญา แล้วเลือกสรรวิธีที่เห็นชัดแล้วว่าจะบังเกิดผลเป็นความเจริญก้าวหน้าที่แท้จริงและยั่งยืน ไปใช้ในการปฏิบัติในกิจการทั้งปวง

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข้าพเจ้าขอมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคน และทุกท่านที่มาร่วมงานในพิธีนี้ มีความสุขความเจริญจงทั่วกัน”

พระราโชวาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕
วันจันทร์ที่ ๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖