พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ในหลวง - King of Thailand

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปีพุทธศักราช 2541
ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2542

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มาทำพิธีมอบรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปีพุทธศักราช 2541 ในวันนี้ ขอขอบใจคณะกรรมการ และผู้เกี่ยวข้องทุกคนทุกฝ่ายที่ได้ดำเนินงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ด้วยดีตลอดมา จนพระเกียรติคุณปรากฏกว้างไกลไปในหมู่ชาวโลก
ในการศึกษาค้นคว้าวิจัย เพื่อความก้าวหน้าทางการแพทย์และการสาธารณสุขนั้น ผู้ปฏิบัตินอกจากจะต้องมีความตั้งใจที่แน่วแน่ อดทน และเสียสละเป็นอย่างมากแล้ว ยังต้องมีจิตใจที่ประกอบด้วย ความเมตตาอาทรต่อเพื่อนมนุษย์เป็นอย่างสูงด้วย จึงจะพากเพียรกระทำให้สำเร็จได้ การค้นพบวิธีการผ่าตัดต่อเส้นเลือดเลี้ยงหัวใจของ นายแพทย์ เรเน่ จี. ฟาวาโลโร่ และการค้นพบวิธีการรักษาเส้นเลือดหัวใจอุดตันเฉียบพลัน ด้วยยาละลายลิ่มเลือด ของศาสตราจารย์นายแพทย์ ฮาร์วี่ ดี. ไวท์ ก็ดี การตรวจพบเชื้อไวรัสที่เป็นต้นเหตุของโรคไข้หวัดใหญ่ ของ ศาสาตราจารย์ เคนเนดี เอฟ. ช็อตริดจ์ อันเป็นผลให้ แพทย์หญิง มาร์กาเร็ต เอฟ. ซี. ชาน สามารถควบคุมการระบาดของไข้หวัดใหญ่ได้ก็ดี ล้วนเป็นผลสำเร็จอันยิ่งใหญ่ ซึ่งก่อเกิดประโยชน์แก่ประชากรโลกอย่างไพศาล ข้าพเจ้าจึงขอแสดงความนิยมยกย่องด้วยอย่างจริงใจ กับท่านทั้งสี่ ที่ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปีพุทธศักราช 2541 และใคร่จะกล่าวแก่ทุกท่านว่า การกระทำของท่านเป็นแบบอย่างอันประเสริฐ ที่จะน้อมนำให้บุคคลทั่วไปเกิดศรัทธาชื่นชม และนิยมยินดีที่จะเสียสละกำลังกาย กำลังความคิด ตลอดจนประโยชน์สุขส่วนตัว เพื่อเสริมสร้างประโยชน์สุขและความเจริญรุ่งเรืองให้แก่มนุษยชาติทั้งมวล
ขออวยพรให้ท่านทุกคนถึงพร้อมด้วยความสุข ความเจริญ มีกำลังใจ กำลังกาย และสติปัญญา ที่จะทำประโยชน์เกื้อกูลแก่ชาวโลกได้ยิ่งๆ ขึ้น และขอให้ผู้มีเกียรติทั้งหลายที่มาร่วมชุมนุมในพิธีนี้ มีความผาสุกสวัสดีจงทุกเมื่อทั่วกัน
ขอขอบคุณข้อมูลจาก
เครือข่ายกาญจนาภิเษก

   พระราชประวัติในหลวง ประวัติในหลวง

ในหลวง - King of Thailand


เว็บไซต์เทิดพระเกียรติ ในหลวง

 
คำสืบค้นเกี่ยวกับ ในหลวง : ประวัติในหลวง | พระราชกรณียกิจของในหลวง | พระราชดำรัสในหลวง | รูปในหลวง | ภาพในหลวง | ร่วมถวายความอาลัยแด่พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย

แนะนำ ติ-ชม หรือหากคุณมีข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอ e-mail มาที่ contact