ข่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

The Coronation of King Rama X

ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ ไปทรงเปิดศาลหลักเมือง-ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส


          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศาลหลักเมืองประจำจังหวัดนราธิวาส


ในหลวง รัชกาลที่ 10
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.นราธิวาส

         วันที่ 30 ตุลาคม 2566 เฟซบุ๊ก สำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.นราธิวาส รายงานว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศาลหลักเมืองประจำจังหวัดนราธิวาส บริเวณลานวัฒนธรรม ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส (หลังเก่า) ถนนศูนย์ราชการ ตำบลโคกเคียน และทรงเปิด ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส (หลังใหม่) ถนนศูนย์ราชการ ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

         โดยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงศาลหลักเมืองประจำจังหวัดนราธิวาส เสด็จเข้าพลับพลาพิธี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตรประจำอำเภอเมืองนราธิวาส ทรงกราบ ทรงศีล ประธานสงฆ์ถวายศีล จบแล้ว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรม โยธาธิการและผังเมือง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และนางสุบิน จริตงาม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย สูจิบัตรแด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ

         จากนั้น พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และนางโสภิษฐ์ นวลน้อย รองนายกเหล่า กาชาดจังหวัดนราธิวาส เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญที่ระลึกพระพุทธทักษิณมิ่งมงคล (เหรียญทองคำ) และผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ

         ต่อจากนั้น นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทย กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์และความเป็นมาของศาลหลักเมือง กับขอพระราชทาน กราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดศาลหลักเมืองประจำจังหวัดนราธิวาส เสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมแผ่นยันต์ ทรงม้วนแผ่นยันต์ ทรงสวมแหวนนพรัตน์ ที่ม้วนแผ่นยันต์ แล้วพระราชทานคืนให้เจ้าพนักงานพระราชพิธี เพื่ออัญเชิญไปยังศาลหลักเมือง พระสงฆ์ เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์

         จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลหลักเมืองนราธิวาส แล้วเสด็จขึ้นเกย ทรงบรรจุแผ่นยันต์ลงที่หัวเม็ดทรงมัณฑ์ แล้วทรงสวมยอดหัวเม็ดทรงมัณฑ์ ที่ยอดเสาศาลหลักเมือง ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิม ทรงปิดทอง ทรงผูกผ้าสีชมพู แล้วทรงคล้องพวงมาลัยเสาหลักเมือง พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์

         พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะศาลหลักเมืองนราธิวาส ทรงกราบ จากนั้น เสด็จเข้าพลับพลาพิธี ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวาย อนุโมทนา ถวายอดิเรก เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ แล้วประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลากลางจังหวัดนราธิวาส (หลังใหม่) ถนนศูนย์ราชการ ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

ในหลวง รัชกาลที่ 10
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.นราธิวาส

         ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทาน พระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างเสาหลักเมืองและศาลหลักเมืองประจำจังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558 เนื่องในโอกาสครบ 100 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานชื่อ "เมืองนราธิวาส" ณ บริเวณลานวัฒนธรรม ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส โดยดำเนินการจัดสร้างเสาหลักเมือง และศาลหลักเมืองประจำจังหวัดนราธิวาส และได้มีการประกอบพิธีพุทธาภิเษกและอัญเชิญเสาหลักเมืองประดิษฐาน ณ ศาลหลักเมือง ตามโบราณราชประเพณี เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ ดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์ เมื่อเดือนเมษายน พุทธศักราช 2566 เพื่อความเป็นสิริมงคล เป็นศูนย์รวมจิตใจเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และที่เคารพสักการะของประชาชนจังหวัดนราธิวาสสืบไป

         จากนั้น เวลา 17.41 น. เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารศาลากลางจังหวัดนราธิวาส หลังใหม่  ซึ่งตั้งอยู่ถนนศูนย์ราชการ หมู่ที่ 8 ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส แล้วจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานนราธิวาสโดยมีราษฎรชาวจังหวัดนราธิวาส และจังหวัดใกล้เคียง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จตลอดเส้นทาง ต่างรู้สึกปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

         อนึ่ง จังหวัดนราธิวาส เดิมชื่อ "มะนารอ" พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อเป็น "นราธิวาส" หมายถึง "ที่อยู่อันยิ่งใหญ่ของประชาชน" ปัจจุบัน แบ่งการปกครองออกเป็น 13 อำเภอ และเป็นที่ตั้งของพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ซึ่งเป็นที่ประทับแรมในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจและเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคใต้

ในหลวง รัชกาลที่ 10
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.นราธิวาส

ในหลวง รัชกาลที่ 10
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.นราธิวาส

ในหลวง รัชกาลที่ 10
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.นราธิวาส

ในหลวง รัชกาลที่ 10
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.นราธิวาส

ในหลวง รัชกาลที่ 10
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.นราธิวาส


ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.นราธิวาส


TOP