ข่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

The Coronation of King Rama X

ในหลวง ทรงรับทูลเกล้าฯ ปริญญาแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากกรมพระศรีสวางควัฒน

          กรมพระศรีสวางควัฒน ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุข อันมีคุณประโยชน์ต่อประเทศ


ในหลวง ทรงรับทูลเกล้าฯ ปริญญาแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากกรมพระศรีสวางควัฒน
ภาพจาก โบราณนานมา

          วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์นายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และผู้บริหารราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พร้อมฉลองพระองค์ครุย ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ ด้วยพระวิริยะเพื่อประโยชน์สุขของราษฎรมาโดยตลอด ตั้งแต่เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร มาจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการแพทย์และการสาธารณสุข อันเป็นรากฐานสำคัญของประเทศ พระวิสัยทัศน์ที่ทรงตั้งมั่นที่จะทรงสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และการสาธารณสุขของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเสริมสร้างและสนับสนุนความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องของระบบการแพทย์และการสาธารณสุขไทย 

ในหลวง ทรงรับทูลเกล้าฯ ปริญญาแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากกรมพระศรีสวางควัฒน
ภาพจาก โบราณนานมา

          และทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์และองค์ประธานหน่วยงานและมูลนิธิต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนภารกิจด้านการแพทย์และการสาธารณสุขของไทยให้สำเร็จตามพระราชปณิธาน ทั้งยังพระราชทานพระบรมราโชบาย และพระราชทานพระราชทรัพย์ในการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประชาชนในทุกมิติ เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ที่แพร่กระจายไปทั่วโลก (Pandemic) ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนไทยในทุกระดับ

          จากพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุข อันมีคุณประโยชน์ต่อประเทศอย่างอเนกอนันต์ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น สภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จึงมีมติขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


ในหลวง ทรงรับทูลเกล้าฯ ปริญญาแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากกรมพระศรีสวางควัฒน
ภาพจาก โบราณนานมา

ในหลวง ทรงรับทูลเกล้าฯ ปริญญาแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากกรมพระศรีสวางควัฒน
ภาพจาก โบราณนานมา

ในหลวง ทรงรับทูลเกล้าฯ ปริญญาแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากกรมพระศรีสวางควัฒน
ภาพจาก โบราณนานมา

ขอขอบคุณข้อมูลจาก โบราณนานมา


TOP