ข่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

The Coronation of King Rama X

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน

         พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2563 ทรงให้ข้าราชการอาศัยความรู้ 3 ส่วนในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน


รัชกาลที่ 10

         วันที่ 1 เมษายน 2563 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2563 ความว่า

รัชกาลที่ 10

         "งานราชการนั้น ต้องอาศัยความรู้ 3 ส่วนในการปฏิบัติ คือความรู้ในหลักวิชาที่ถูกต้อง แม่นยำ ลึกซึ้ง กว้างขวาง ความรู้ในการปฏิบัติบริหารงานตามภาระหน้าที่ และความรู้คิดวินิจฉัยที่ถูกต้องด้วยเหตุผล หลักวิชา และหลักธรรม

         ข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างสม อบรมความรู้ทั้งสามส่วนนี้ ให้สมบูรณ์พร้อม อย่าให้บกพร่องในส่วนใดเป็นอันขาด จะได้สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลเป็นประโยชน์ที่แท้ทั้งแก่ประเทศชาติและประชาชน"

         สำหรับวันข้าราชการพลเรือนนั้น ตรงกับวันที่ 1 เมษายนของทุกปี สาเหตุเริ่มจากการจัดตั้ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2471 ซึ่งเป็นการจัดระเบียบข้าราชการพลเรือนให้เป็นมาตรฐาน และมีผลบังคับใช้วันที่ 1 เมษายน 2471 ดังนั้นจึงยึดถือวันนี้เป็นวันข้าราชการพลเรือนจนถึงบัดนี้

TOP