ข่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

The Coronation of King Rama X

พระราชจริยวัตรอันงดงาม เมื่อครั้ง ร.9 - ร.10 โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระสันตะปาปา เข้าเฝ้าฯ

          ปีติยิ่ง... ร.9 โปรดให้สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 เข้าเฝ้าฯ 35 ปี ผ่านไป ร.10 โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส เข้าเฝ้าฯ ทรงสืบสาน รักษา และต่อยอดพระบรมราชโองการของพระบรมชนกนาถอย่างแท้จริง

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส เข้าเฝ้าฯ ร.10
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โบราณนานมา          วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส เข้าเฝ้าฯ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

          โดยทางเฟซบุ๊ก โบราณนานมา ได้เผยพระบรมฉายาลักษณ์ เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จออกพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 พระประมุขแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิก เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ในโอกาสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2527

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส เข้าเฝ้าฯ ร.10
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โบราณนานมา


TOP