พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

The Coronation of King Rama X

โปรดเกล้าฯ ถอดยศเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ฐานไม่จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์

       โปรดเกล้าฯ ถอดยศเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ฐานไม่จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ ประพฤติตนต่อต้านงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในการสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ราชกิจจานุเบกษา

       วันที่ 12 ตุลาคม 2562 ราชกิจจานุเบกษา ได้ลงประกาศเรื่อง ให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารพ้นจากตำแหน่ง ถอดฐานันดรศักดิ์ และยศทหาร ตลอดจนเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา รายละเอียดมีดังนี้

       พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารพ้นจากตำแหน่ง ถอดฐานันดรศักดิ์ และยศทหาร ตลอดจนเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา เนื่องจากกระทำความผิดราชสวัสดิ์ และไม่จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์

       เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ประพฤติตนต่อต้านงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในการสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยพฤติกรรมต่อต้านและกดดันทุกวิถีทางไม่ให้มีการสถาปนานี้เกิดขึ้น และหวังว่าจะได้ตำแหน่งแทน

       นอกจากนี้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ยังมีการล่วงละเมิดพระราชอำนาจสั่งการในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีอีกด้วย
TOP