ข่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

The Coronation of King Rama X

รัชกาลที่ 10 โปรดเกล้าฯ ให้จัดทำประวัติ เจ้าคุณพระสินีนาฏฯ ทรงฉายพระรูปร่วม

           เผยพระบรมฉายาลักษณ์คู่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดทำประวัติ


รัชกาลที่ 10 ทรงฉายพระรูปร่วมกับ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี
ภาพจาก royaloffice.th

           จากกรณี ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนา พลตรีหญิง ท่านผู้หญิงสินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์ ขึ้นเป็น เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ตามที่จารึกลงในสุพรรณบัฏ ตามที่มีรายงานไปแล้วนั้น

           อ่านข่าว : โปรดเกล้าฯ สถาปนา ท่านผู้หญิงสินีนาฏฯ ขึ้นเป็น เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

รัชกาลที่ 10 ทรงฉายพระรูปร่วมกับ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี
ภาพจาก royaloffice.th

          ล่าสุด (26 สิงหาคม 2562) โลกออนไลน์มีการเผยแพร่ภาพพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดทำประวัติเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี โดยมีประวัติโดยสังเขป ดังนี้ 

           เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เกิดเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2528 จ.น่าน สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ 41 ปี พ.ศ. 2551 จากนั้นรับราชการพยาบาลประจำแผนกอายุรกรรมหญิง กองการพยาบาล โรงพยาบาลอานันทมหิดลจนถึงปี พ.ศ. 2555 จึงเริ่มดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานในพระองค์ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน งานศิลปาชีพ 904 ฝ่ายกิจการพิเศษประจำราชสำนัก โครงการในพระองค์ฯ และการพระราชกุศลในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร สำนักพระราชวัง

รัชกาลที่ 10 ทรงฉายพระรูปร่วมกับ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี
ภาพจาก royaloffice.th

          ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เข้าศึกษาหลักสูตรทางทหาร หลักสูตรพิเศษ และการบิน หลายหลักสูตร ปัจจุบันจึงถวายงานและดำรงตำแหน่งสำคัญ ๆ ในหลายตำแหน่ง ประกอบด้วย

- ปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์ในพระองค์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
- ปฏิบัติหน้าที่ถวายงานการพระราชกุศลใน พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
- ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเสนาธิการ โครงการพระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
- ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการกิจการ ราชสานัก กรมกิจการวัง (อ) ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กรมฝ่ายเสนาธิการ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตราพลตรี)
- ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้บังคับการกรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชา การถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ 
- ปฏิบัติหน้าที่ ผู้บังคับกองพันราชสำนัก กรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์
- ปฏิบัติหน้าที่ ผู้บังคับกองพันราชสำนัก กรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

รัชกาลที่ 10 ทรงฉายพระรูปร่วมกับ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี
ภาพจาก royaloffice.th

          ทั้งนี้ ใน พ.ศ. 2560 เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้บังคับแถวแซงเสด็จขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

รัชกาลที่ 10 ทรงฉายพระรูปร่วมกับ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี
ภาพจาก royaloffice.th

รัชกาลที่ 10 ทรงฉายพระรูปร่วมกับ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี
ภาพจาก royaloffice.th

รัชกาลที่ 10 ทรงฉายพระรูปร่วมกับ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี
ภาพจาก royaloffice.th

รัชกาลที่ 10 ทรงฉายพระรูปร่วมกับ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี
ภาพจาก royaloffice.th

รัชกาลที่ 10 ทรงฉายพระรูปร่วมกับ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี
ภาพจาก royaloffice.th

รัชกาลที่ 10 ทรงฉายพระรูปร่วมกับ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี
ภาพจาก royaloffice.thTOP