พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

The Coronation of King Rama X

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานในการเปิดประชุมรัฐสภา

          พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสเปิดประชุมรัฐสภา ให้ปฏิบัติภารกิจด้วยความสุจริต ให้งานของชาติดำเนินก้าวหน้าไป เรียบร้อยสัมฤทธิ์ผล ประชาราษฎร์และชาติบ้านเมืองผาสุกสวัสดิ์

ภาพจาก Live NBT2HD

          วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.12 น. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดประชุมรัฐสภา ณ ห้องประชุมวิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โดยมีสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และทูตานุทูต เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างพร้อมเพรียง

          จากนั้น เสด็จขึ้นบนเวที ทรงยืนหน้าพระราชอาสน์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ มีพระราชดำรัสในการเปิดประชุมรัฐสภาว่า บัดนี้ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เสร็จสิ้นลง และมีการเรียกประชุมรัฐสภา พุทธศักราช 2562 แล้ว ข้าพเจ้าขอเปิดประชุมรัฐสภา เพื่อให้ทำหน้าที่นิติบัญญัติ ตั้งแต่วาระนี้เป็นต้นไป

ภาพจาก Live NBT2HD

          ขอให้สมาชิกแห่งรัฐสภา นึกถึงความสำคัญและความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจัง เพราะการกระทำทุกอย่างของแต่ละคน จะมีผลโดยตรงถึงความมั่นคงของประเทศ และความสุขทุกข์ของประชาชน จึงจำเป็นที่ทุกคนจะต้องร่วมมือกันปฏิบัติภารกิจทั้งปวง โดยเต็มสติปัญญาความสามารถ ด้วยความสุจริตและด้วยความคิดพิจารณา สุขุมรอบคอบ หนักแน่น ด้วยเหตุผลที่ถูกต้องเที่ยงตรง ตามหลักนิติธรรมและคุณธรรม ให้งานของชาติดำเนินก้าวหน้าไป โดยไม่ติดขัด และบังเกิดประโยชน์อันพึงประสงค์ สมบูรณ์บริบูรณ์


ภาพจาก Live NBT2HD

          ขออำนวยพรให้การดำเนินงานของรัฐสภา เป็นไปโดยเรียบร้อยสัมฤทธิ์ผล ด้วยความผาสุกสวัสดิ์ และความวัฒนาถาวรแก่อาณาประชาราษฎร์และชาติบ้านเมือง ขอให้ทุกคนที่ประชุมร่วมกันอยู่ ณ ที่นี้ ประสบความสุขความเจริญทุกเมื่อทั่วหน้ากัน

          จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จลงจากเวที แล้วเสด็จออกจากห้องประชุมวิเทศสโมสร เสด็จพระราชดำเนินกลับ


ภาพจาก Live NBT2HD


ภาพจาก Live NBT2HD

ข้อมูลจาก Live NBT2HD


TOP