พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

The Coronation of King Rama X

ภาพประวัติศาสตร์ สมัย ร.6 - ร.7 เสด็จฯ โดยกระบวนพยุหยาตราเลียบพระนครทางบก-ทางน้ำ

          เปิดภาพประวัติศาสตร์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเบื้องปลาย สมัยรัชกาลที่ 6 - รัชกาลที่ 7 เสด็จฯ เลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตรา ทั้งทางสถลมารคและทางชลมารค พระราชพิธีเฉลิมพระเกียรติยศ ว่าเป็นพระมหากษัตริย์ของประเทศนั้นโดยสมบูรณ์ 


ภาพจาก m-culture.go.th

          เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ฉลองพระองค์ครุย สายสะพายจักรี สายสร้อยจุลจอมเกล้า ทรงพระมาลาเส้าสูง และทรงพระแสงขรรค์ชัยศรี ประทับพระราชยานพุดตานทอง เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราสถลมารค อย่างยิ่งใหญ่ สง่างามสมพระเกียรติ

          ทั้งนี้ เว็บไซต์ กระทรวงวัฒนธรรม ได้อธิบายความเป็นมาของการเสด็จฯ เลียบพระนครโดยกระบวนพยุหยาตราสถลมารค (ทางบก) กระบวนพยุหยาตราชลมารค (ทางน้ำ) ซึ่งเป็นพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเบื้องปลายที่สำคัญ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติยศว่าเป็นพระราชาธิบดี หรือพระมหากษัตริย์ของประเทศนั้นโดยสมบูรณ์ แสดงให้เห็นถึงการยอมรับจากประชาชน และนานาอารยประเทศ ทั้งยังเป็นการสร้างความเป็นปึกแผ่นมั่นคงและเป็นอันหนึ่งอันเดียวของคนในชาติอีกด้วย

          โดยพระราชพิธีดังกล่าวของแต่ละรัชกาล มีรายละเอียดแตกต่างกัน สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ครั้งรัชกาลที่ 1 - รัชกาลที่ 3 ได้เสด็จฯ เลียบพระนคร เฉพาะกระบวนพยุหยาตราสถลมารค (ทางบก) ส่วนการเลียบพระนครทางน้ำนั้น เริ่มในครั้งรัชกาลที่ 4 ส่วนรัชกาลที่ 5 มีแต่ทางสถลมารค และรัชกาลที่ 6 และรัชกาลที่ 7 มีทั้งทางสถลมารคและทางชลมารค

รัชกาลที่ 6          พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินจากพลับพลาเปลื้องเครื่อง ประทับพระที่นั่งราชยานพุดตานทอง หน้าวัดบวรนิเวศวิหาร ในขบวนเสด็จพยุหยาตราทางสถลมารคเลียบพระนคร ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมโภช วันที่ 3 ธันวาคม 2454

          พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารคเลียบพระนคร

          เรือพระที่นั่งศรีสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งลำทรง โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเลียบพระนคร ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมโภช วันที่ 3 ธันวาคม 2454

          พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเลียบพระนคร เสด็จขึ้นท่าฉนวน วัดอรุณราชวราราม

รัชกาลที่ 7

          พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ประทับพระที่นั่งราชยานพุดตานทอง เสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารคเลียบพระนคร มาทางถนนพระสุเมรุ วันที่ 1 มีนาคม 2468

          พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ประทับพระที่นั่งราชยานพุดตานทอง เสด็จพระราชดำเนินถึงเกยพลับพลาเปลื้องเครื่อง หน้าวัดบวรนิเวศวิหาร

          พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ประทับพระที่นั่งราชยานถมตะทอง เสด็จพระราชดำเนินจากท่าเทียบเรือหน้าวัดอรุณราชวราราม ไปยังพระอุโบสถ วันที่ 3 มีนาคม 2468

          พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จออกจากพระอุโบสถวัดอรุณราชวราราม วันที่ 3 มีนาคม 2468

          พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินประทับพระที่นั่งบุษบก ในเรือพระที่นั่งอนันตนาคราช ณ ท่าวัดอรุณราชวราราม วันที่ 3 มีนาคม 2468

          พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นจากเรือพลับพลาที่ท่าราชวรดิฐ ภายหลังเสด็จพระราชดำเนินกลับจากวัดอรุณราชวราราม ในการเสด็จโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเลียบพระนคร วันที่ 3 มีนาคม 2468

TOP