ข่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

The Coronation of King Rama X

ย้อนอดีตธรรมเนียมการสถาปนา สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ ในรัชกาลที่ 9

        ย้อนอดีตตามรอยพระราชพิธีการสถาปนา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และเหตุผลของการสถาปนาเฉลิมพระอิสริยยศ


ย้อนอดีตธรรมเนียมการสถาปนา สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ ในรัชกาลที่ 9
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เรื่องเล่าของรอยใบลาน

         เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส กับ พลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา และมีพระราชโองการให้สถาปนา พลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา พระอัครมเหสี เป็น สมเด็จพระราชินีสุทิดา ทรงดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศ ฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ นั้น (อ่านข่าว : เส้นทางพระเกียรติยศ สมเด็จพระราชินีสุทิดา พลเอกหญิง ผู้ถวายงานด้วยความเสียสละ)

         จากเหตุอันน่าปีติยินดีของปวงชนชาวไทยนี้ ย้อนกลับไปในช่วงรัชกาลที่ 9 ว่า ธรรมเนียมการสถาปนาสมเด็จพระราชินี เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไร และมีความสำคัญอย่างไร

         โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ทรงหมั้นหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร เป็นการภายในเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2492 และโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสขึ้น ณ วังสระปทุม แล้วทรงสถาปนาหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร ขึ้นเป็น "สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์" เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2493

ย้อนอดีตธรรมเนียมการสถาปนา สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ ในรัชกาลที่ 9
ภาพจาก เรารักราชวงศ์จักรี “We love Chakri Dynasty”, praew.com

         ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 5 พฤษภาคม 2493 โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เฉลิมพระนามาภิไธย สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ เป็น "สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี"

         ต่อมา พุทธศักราช 2499 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระผนวชเป็นเวลา 15 วัน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เฉลิมพระนามาภิไธย เป็น "สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ" ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2499

         จากความเป็นมาของการสถาปนาสมเด็จพระราชินีนี้ จึงอาจสรุปได้ว่าเมื่อพระมหากษัตริย์เสด็จขึ้นครองราชย์แล้ว ก่อนที่จะทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก หากทรงมีพระชายามาแต่เดิม หรือทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสในภายหลัง ไม่ว่าจะทรงดำรงพระฐานะเป็นพระมเหสีเอก หรือพระอัครมเหสี ก็จะโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงพระอิสริยยศอยู่ในพระฐานะหนึ่งก่อน จนเมื่อทรงรับการบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์แล้ว ก็จะเฉลิมพระเกียรติยศเป็น "สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี" เพื่อพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีโดยสมบูรณ์ทุกประการ

ย้อนอดีตธรรมเนียมการสถาปนา สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ ในรัชกาลที่ 9
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เรื่องเล่าของรอยใบลาน


ย้อนอดีตธรรมเนียมการสถาปนา สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ ในรัชกาลที่ 9
ภาพจาก เรารักราชวงศ์จักรี “We love Chakri Dynasty”, praew.com

ย้อนอดีตธรรมเนียมการสถาปนา สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ ในรัชกาลที่ 9
ภาพจาก เรารักราชวงศ์จักรี “We love Chakri Dynasty”, praew.com

ย้อนอดีตธรรมเนียมการสถาปนา สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ ในรัชกาลที่ 9
ภาพจาก เรารักราชวงศ์จักรี “We love Chakri Dynasty”, praew.com

ย้อนอดีตธรรมเนียมการสถาปนา สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ ในรัชกาลที่ 9
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โบราณนานมา

ย้อนอดีตธรรมเนียมการสถาปนา สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ ในรัชกาลที่ 9
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โบราณนานมา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
เฟซบุ๊ก เรื่องเล่าของรอยใบลาน, m-culture.go.th


TOP