พระราโชวาท
พระราชดำรัสและพระราโชวาท

พระราโชวาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐

“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏประจำปีนี้ ขอแสดงความชื่นชมกับทุก ๆ คน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ

ทุกวันนี้ ความคิดที่ว่าการศึกษาให้จบตามหลักสูตร แล้วออกไปประกอบอาชีพตามแนวทางที่เรียนมานั้น ถือว่าเป็นความคิดที่คับแคบ เพราะผู้ที่มีความรู้ความคิดดังนั้นยากที่จะสร้างตัวสร้างฐานะได้ในสถานการณ์ปัจจุบัน แท้จริงแล้ว ผู้มีความรู้ความสามารถถึงขั้นปริญญา ควรฝึกฝนตนเองให้สามารถทำงานได้หลาย ๆ อย่าง หลาย ๆ รูปแบบ ไม่ควรจำกัดตัวเองให้แคบอยู่เฉพาะในวิชาที่ศึกษาสำเร็จมา

ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นงานอะไร เมื่อมีโอกาสก็ขอให้ยินดีและเต็มใจทำ เพราะงานที่สุจริตทุกอย่างล้วนมีค่าและมีเกียรติ และบุคคลที่มีความรู้ความสามารถจริง ๆ นั้น ไม่ว่าจะจับงานใดย่อมทำได้ และหาทางก้าวหน้าได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยัน มีความสังเกตจดจำที่ดี ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบความสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น หรือเจริญขึ้นเกินกว่าที่คาดหวังไว้ก็ได้ ดังที่ปรากฏว่าผู้ที่จบการศึกษาอย่างหนึ่ง แต่ทำงานอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งไม่ตรงกับวุฒิหรือตํ่ากว่าวิทยฐานะ ต่างก็ประสบความสำเร็จในอาชีพการงานอย่างยอดเยี่ยมมาแล้วมากมาย ทั้งในภาครัฐและเอกชนหรือในงานอิสระ จึงขอให้บัณฑิตได้มั่นใจว่า ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด เมื่อมีความรู้ความสามารถแท้จริงอยู่กับตัว ไม่ต้องกลัวอับจน

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข้าพเจ้าขอมอบปริญญาบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคน และทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความสุขความเจริญจงทั่วกัน”

พระราโชวาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันพุธที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒