พระราโชวาท
พระราชดำรัสและพระราโชวาท

พระราโชวาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐

“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏประจำปีนี้

ขอแสดงความชื่นชมกับทุก ๆ คน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ ผู้สำเร็จการศึกษาถึงขั้นบัณฑิตย่อมได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีการศึกษาดี มีความรู้ความฉลาด ความรู้ ความฉลาดนั้น แม้จะมีคำอธิบายกันมากมายหลายประการแต่ความรู้ความฉลาดที่สามารถนำพาบุคคลให้ก้าวถึงความสำเร็จและความเจริญได้จริง กล่าวโดยสรุปคงไม่ต่างกันมากนัก

ประการแรก ต้องฉลาดรู้ในหลักวิชา ทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ

ประการที่สอง ต้องฉลาดรู้เท่าทันคนเท่าทันโลก

ประการที่สาม ต้องฉลาดรู้ว่าสิ่งใดทางใด เป็นสิ่งที่เสื่อมทางที่เสื่อม

ประการที่สี่ ต้องฉลาดรู้ว่าสิ่งใดทางใด เป็นสิ่งที่เจริญทางที่เจริญ

ประการที่ห้า ต้องฉลาดรู้ว่าวิธีใดจะนำพาให้รอดพ้นความเสื่อม และนำพาให้ก้าวไปถึงความเจริญได้

บัณฑิตจึงชอบที่จะสำรวจตัวเองให้ทราบชัดว่าท่านมีความฉลาดรู้ครบถ้วนตามที่กล่าวหรือไม่ หากพบว่ายังบกพร่องอยู่ในข้อหนึ่งประการใด ให้เร่งสร้างเสริมให้เกิดมีบริบูรณ์ขึ้นในตนเพื่อจักได้ประพฤติตนปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จและความเจริญได้อย่างแท้จริง

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข้าพเจ้าขอมอบปริญญาบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคน และทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้มีความสุขความเจริญจงทั่วกัน”

พระราโชวาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
วันพุธที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔