พระราโชวาท
พระราชดำรัสและพระราโชวาท

พระราโชวาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐

“นักเรียนทุนทุกคน เมื่อได้รับโอกาสในการศึกษาสมดังที่ตั้งใจแล้ว ก็ขอให้ใช้โอกาสอันดีนี้พัฒนาตนเองในทุก ๆ ด้าน ให้เป็นผู้ที่สมบูรณ์พร้อมด้วยวิชาความรู้ความฉลาดสามารถ และคุณธรรมความประพฤติจะได้นําคุณสมบัติทั้งนั้นไปใช้เป็นเครื่องมือสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าแก่ตนแก่บ้านเมืองได้ในอนาคต”

พระราโชวาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
พระราชทานแก่นักเรียนทุนเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานทุนการศึกษาและโล่เชิดชูเกียรติ
ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๕๕
วันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕